POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ WYKORZYSTANIA PLIKÓW COOKIES W SERWISIE INTERNETOWYM WWW.IT4EB.COM

§ 1

Postanowienia ogólne

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Serwisu Internetowego www.it4eb.com jest IT4EB Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kętach przy ul. Jana III Sobieskiego 19, 32-650 Kęty, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000925354, NIP 5492464540, REGON 520141399, kapitał zakładowy w wysokości 5.000,00 zł, (dalej jako „Administrator”).  
 2. Dane osobowe każdego Użytkownika są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2019 r., poz. 1719 z późn. zm.), ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020 r., poz. 344, z późn.zm.) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”). 
 3. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania. 
 4. Wszelkie wyrażenia występujące w niniejszej Polityce Prywatności i rozpoczynające się dużą literą należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Serwisu.  

§ 2

Cel, zakres oraz podstawy przetwarzania

 1. Administrator zbiera i przetwarza dane osobowe w następującym zakresie: 
 1. dane Użytkownika zawarte w formularzu kontaktowym dostępnym w Serwisie Internetowym, takie jak: imię, numer telefonu, adres e-mail, nazwa firmy oraz inne dane osobowe podane w formularzu, np. dotyczące złożonego zapytania – niezbędne do prawidłowej realizacji procesu sprzedaży i obsługi, a także do wystawienia dokumentu sprzedaży; 
 2. e-mail oraz numer telefonu – niezbędne do komunikacji, w tym związanej z prawidłową realizacją Umowy o świadczenie Usług Elektronicznych, 
 3. inne dane związane z korzystaniem przez Użytkowników z funkcjonalności Serwisu, m.in. dodatkowe dane osobowe dotyczące np. złożonych reklamacji – niezbędne do prawidłowej realizacji procesu obsługi oraz powiązanych z tym działań. 
 1. Dane osobowe, o których mowa w ust. 1 powyżej, są przetwarzane, gromadzone oraz wykorzystywane przez Administratora w celach:  
 1. zawarcia i wykonania Umowy o świadczenie Usług Elektronicznych
 2. umożliwienia korzystania przez Użytkowników Usług Elektronicznych dostępnych w Serwisie Internetowym, w tym formularza kontaktowego,
 3. zarządzania procesem sprzedaży i obsługą,
 4. zapewnienia kontaktu z Użytkownikiem,
 5. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, w tym również obsługi reklamacyjnej,
 6. analitycznych, archiwalnych, dowodowych, statystycznych, sprawozdawczych, prowadzenia rachunkowości,
 7. oferowania użytkownikom Serwisu Internetowego przez Administratora produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), w tym dobierania ich pod kątem ich potrzeb z pomocą profilowania, które jednak nie będzie istotnie wpływać na sytuację ani wywoływać skutków prawnych wobec tych podmiotów,
 8. niezbędnych do prawidłowego działania Serwisu Internetowego oraz jego ulepszania.

Dane w tych celach przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b), c) i f) RODO.  

 1. Podanie danych osobowych o których mowa w § 2 ust. 1 jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, na potrzeby których są one przetwarzane, w tym do prawidłowego wykonania Umowy o świadczenie Usług Elektronicznych, korzystania z Usług Elektronicznych dostępnych w Serwisie Internetowym, zarządzania procesem sprzedaży i obsługą, w tym obsługą zapytań za pośrednictwem e-mail oraz obsługą telefoniczną prowadzoną przez Administratora.  
 2. Niepodanie danych osobowych w danym przypadku będzie skutkowało brakiem możliwości zawarcia i wykonania ww. umowy, korzystania z z Usług Elektronicznych dostępnych w Serwisie Internetowym, jak również brakiem możliwości zarządzania procesem sprzedaży i obsługą przez Administratora oraz podejmowania przez niego innych, powiązanych działań.  
 3. Podstawą przetwarzania danych osobowych Użytkownika jest konieczność realizacji Umowy, której Użytkownik jest stroną lub podjęcia na jego żądanie działań przed jej zawarciem.   
 4. Dane podane przez Użytkownika mogą być także gromadzone i wykorzystywane w celu analizy działań podjętych przez Użytkowników w celach korzystania z Serwisu Internetowego, w szczególności historia kliknięć, nawigacji czy przeglądania, dane dotyczące preferencji lub zachowań podczas przeglądania strony Serwisu Internetowego. 
 5. Administrator przetwarza również dane zawarte w plikach Cookies (szczegółowo opisanych w Polityce Cookies) tj. dane, o których mowa w ust. 1 lit. c powyżej, podczas korzystania przez odwiedzających z Serwisu Internetowego w następujących celach:  
 1. dostosowywania zawartości strony Serwisu Internetowego, do indywidualnych preferencji Użytkownika (np. dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu strony) oraz optymalizacji korzystania ze stron Serwisu Internetowego, 
 2. prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony Serwisu Internetowego oraz badania potrzeb Użytkowników, z wyłączeniem personalnej identyfikacji Użytkownika. 
 1. Administrator przetwarza również zanonimizowane dane eksploatacyjne (tzw. logi – adres IP, domena) do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Serwisem Internetowym. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących osoby odwiedzające stronę Serwisu Internetowego. Logi nie są ujawniane osobom trzecim.   
 2. Administrator będzie przetwarzał dane osobowe przez okres niezbędny do zrealizowania celów, dla których zostały zebrane tj.: 
 1. W zakresie realizacji zawartej z Administratorem Umowy o świadczenie Usług Elektronicznych przez okres jej obowiązywania, a po tym czasie przez okres wynikający z przepisów prawa lub dla realizacji uzasadnionych interesów Administratora, w tym dla zabezpieczenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń,
 2. W zakresie realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze przez okres i w zakresie wymaganym przez przepisy prawa,
 3. W przypadku, gdy dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, o których mowa powyżej przez okres do czasu realizacji tych interesów lub wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
 4. W przypadku, gdy dane osobowe będą przetwarzane na podstawie zgody – do momentu wycofania takiej zgody. W zakresie, w jakim dane przetwarzane są na podstawie odrębnej zgody, osobie, która zgody udzieliła przysługuje prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Pozostanie to jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed jej cofnięciem.

§ 3 

Odbiorcy danych osobowych 

 1. Dane osobowe mogą być udostępniane przez Administratora następującym kategoriom odbiorców: 
 1. upoważnieni pracownicy i współpracownicy Administratora;
 2. dostawcy usług zaopatrujących Administratora w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, umożliwiające świadczenie usług (w szczególności firmy kurierskie i pocztowe, podmioty świadczące usługi hostingu, podmioty marketingowe, podmioty wspierające procesy księgowe, banki, dostawcy usług prawnych i doradczych oraz ich upoważnieni pracownicy i współpracownicy);
 3. podmioty księgowe oraz księgowo-rachunkowe, w tym również banki obsługujące Administratora, który udostępnia w postaci dokumentu sprzedaży zebrane dane osobowe Użytkowników takie jak imię, nazwisko, adres, nazwa firmy oraz NIP jako dane wskazane przez Użytkownika, na które ma być wystawiony dokument sprzedaży,  
 4. podmioty dokonujące analityki danych w celu personalizacji reklam, opracowania kampanii remarketingowych i będące w tym zakresie odrębnymi administratorami – Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Użytkownika, w zakresie i nie dłużej niż jest to niezbędne dla dokonania niezbędnych działań, dokonującemu analityki danych w celu personalizacji reklam, opracowania kampanii remarketingowych,
 5. podmioty udostępniające narzędzia w zakresie analizy, optymalizacji i sprawnego działania usług Administratora, będące w tym zakresie odrębnymi administratorami – Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Użytkownika, w zakresie i nie dłużej niż jest to niezbędne dla dokonania niezbędnych działań, o których mowa powyżej, wybranemu podmiotowi udostępniającemu narzędzia w zakresie analizy, optymalizacji i sprawnego działania usług Administratora;
 6. organy publiczne, w tym właściwe organy wymiaru sprawiedliwości oraz organy ścigania, o ile upoważniają je do tego obowiązujące przepisy prawa (po przedstawieniu przez przedmiotowe organy odpowiedniego żądania).
 1. Administrator nie będzie przekazywać ani zezwalać na przekazywanie danych osobowych poza terytorium EOG, chyba że podejmie środki niezbędne do zapewnienia, że przekazanie jest zgodne z RODO. Przedmiotowe środki mogą obejmować w szczególności przekazywanie danych osobowych odbiorcy w kraju, który zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej, zapewnia odpowiednią ochronę danych osobowych. 

§ 4 

Prawa przysługujące podmiotom, których dane są przetwarzane  

 1. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.  
 2. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do żądania:  
 1. uzupełnienia danych osobowych,
 2. uaktualnienia danych osobowych,
 3. sprostowania danych osobowych,
 4. czasowego lub stałego wstrzymania, w tym ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 5. przenoszenia danych osobowych oraz sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
 6. cofnięcia zgody na przetwarzanie lub usunięcie danych osobowych,  
 7. anonimizacji danych osobowych, 
 8. wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku stwierdzenia naruszenia praw lub danych osobowych. 
 1. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.  
 2. W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej, należy skontaktować się z Administratorem, poprzez przesłanie stosownej wiadomości pocztą elektroniczną na adres: office@it4eb.com albo pisemnie na adres siedziby Administratora.  
 3. Administrator przekazuje dane osobowe jedynie wobec podmiotów do tego uprawnionych, w zakresie dozwolonym przez prawo na podstawie odrębnych umów powierzenia, wyłącznie i w związku z koniecznością realizacji umownego lub prawnego obowiązku Administratora.  
 4. W przypadku przekazania, o którym mowa w ust. 5 powyżej, Administrator zawiera z tymi podmiotami stosowne umowy powierzenia, gwarantujące najwyższy standard ochrony i zachowanie poufności oraz bezpieczeństwa danych osobowych, a także ich wykorzystanie jedynie w celu realizacji umownego lub prawnego obowiązku Administratora.  

§ 5 

Pliki cookies 

 1. Serwis Internetowy wykorzystuje pliki cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.
 2. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem danego formularza przez Użytkownika.
 3. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Administrator dokonuje monitorowania informacji o Użytkownikach korzystając z narzędzi ​​Google Analitycs, HotJar oraz Facebook Pixel, które rejestrują zachowanie Użytkownika w Serwisie Internetowym.
 4. Administrator wykorzystuje następujące pliki cookies:
 1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu Internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu Internetowego; 
 2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu Internetowego; 
 3. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu Internetowego; 
 4. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.; 
 5. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań. 
 1. Użytkownicy Serwisu Internetowego mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu Internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). 
 2. Informacje na temat zarządzania plikami cookies w poszczególnych przeglądarkach można znaleźć na stronach dedykowanych poszczególnym przeglądarkom: 
 1. FireFox: https://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka,
 2. Internet Explorer: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies,
 3. Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647,
 4. Opera: http://help.opera.com/Linux/12.10/pl/cookies.html,
 5. Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=pl_PL&locale=pl_PL.
 1. Administrator zastrzega, że ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w Serwisie Internetowym, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie z Serwisu Internetowego. 

§ 6 

Postanowienia końcowe  

 1. Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy tylko Serwisu Internetowego www.it4eb.com.  
 2. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. 
 3. Administrator korzysta ze środków technicznych zapobiegających pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną: 
 1. Zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem przez osoby nieupoważnione, 
 2. Regularne testowanie oraz ocenianie wykorzystywanych środków technicznych oraz organizacyjnych, mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania, 
 3. Dane osobowe przetwarzane są jedynie przez osoby posiadające stosowne imienne upoważnienia ze ściśle określonym zakresem udostępnianych danych osobowych; osoby te zostały odpowiednio przeszkolone w zakresie ochrony danych osobowych, dając gwarancję ich bezpieczeństwa, 
 4. Korzystanie z odpowiedniego oprogramowania antywirusowego oraz systemu haseł celem uzyskania dostępu do danych osobowych. 
 1. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Polityki Prywatności, w przypadkach:  
 1. wymaganych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa,  
 2. zmiany warunków technologicznych funkcjonowania Serwisu,  
 3. zmian wprowadzających standard wyższy od minimum wymaganego prawem.  
 1. Polityka Prywatności może ulegać okresowym zmianom, o których Użytkownik będzie informowany. Jeżeli Użytkownik nie zaakceptuje wprowadzonych zmian, wówczas w terminie 14 dni od ogłoszenia nowego brzmienia Polityki Prywatności ma prawo złożyć oświadczenie o wycofaniu zgody na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych, co wymaga dochowania formy pisemnej lub wysłania wiadomości e-mail.
 2. Wszelkie pytania dotyczące Polityki Prywatności należy kierować na adres poczty elektronicznej Administratora: office@it4eb.com lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres siedziby Administratora. 
 3. Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.
 4. Aktualna wersja Polityki Prywatności została przyjęta i obowiązuje od 01.05.2024 r.